Nová legislativa od roku 2024

Legislativa

     V posledních dvou letech se s napětím očekávalo vydání nové české legislativy, která bude implementovat evropskou směrnici EU 2018-2002. Tato směrnice rozšiřuje práva konečných spotřebitelů teplé vody a tepla ve vícebytových objektech a také nařizuje instalaci měřidel s dálkovým odečtem. Důležitým milníkem bylo vydání novely energetického zákona 362/2021, v jehož čtvrté části se řeší "Změna zákona o hospodaření energií". Zde je podstatný článek V a jeho odstavce 11 a 12. Podle něj platí povinnost instalovat měřiče tepla, indikátory tepelné energie a vodoměry pro teplou vodu od data 1.1.2022 pouze s dálkovým odečtem. Dálkový odečet musí umožnit odečet měřidel bez přístupu do bytu a dále musí umožnit provedení odečtu minimálně 1 x měsíčně.

     Dalším důležitým zákonem je zákon 424/2022 Sb., který byl vydán v prosinci roku 2022. Podle tohoto zákona se musí provádět odečty měřidel s dálkovým odečtem alepoň 1 x měsíčně a současně platí povinnost informovat konečné spotřebitele o spotřebě v měsíčním intervalu. Informace o spotřebě není definována pouze jako rozdíl počátečního a konečného stavu měřidla v daném měsíci, naopak musí být přepočítána dle všech koeficientů. Tento výrok lze zobecnit tak, že bude nutné provádět 1 x měsíčně prediktivní orientační rozúčtování. Do zákona 424/2022 Sb. se dostala i jedna zajímavá technikálie, kterou si každý občan České republiky prozatím vysvětluje jinak. Jde o to, že se považuje za měřidlo s dálkovým odečtem měřidlo, které má dosah větší než 250 metrů. V zákoně nejsou stanoveny žádné podmínky této definice. Především u měřidel s radiovým odečtem bude toto ustanovení předmětem sporů. Jiný dosah měřidla bude na poli, jiný v budově s monolitickou konstrukcí. Náš názor je spíše "přísnější" a respektuje původní zadání evropské směrnice. Tvůrci evropské směrnice požadovali, aby se prováděly odečty měřidel 1 x měsíčně a aby se informace o spotřebě dostaly ke konečným spotřebitelům. Zcela jistě neřešili jakým způsobem napsat směrnici, aby si ji Češi mohli vysvětlit tak, že to pro ně neplatí .... Záměrem je zcela jasná cesta k úsporám energie. Proto se přikláníme k názoru, že měřidla využívající radiové technologie Wireless M-Bus, LoRa WAN, Narrow Band a WACO se považují za měřidla s dálkovým odečtem. Stejně tak považujeme za měřidla s dálkovým odečtem měřidla postavená na drátové sběrnici M-Bus.

     A konečně tu máme novelu vyhlášky 269/2015 Sb., která platí od 1.1.2023, ale nevztahuje se na vyúčtování období, které započalo před vydáním této novely. Zjednodušeně lze tvrdit, že se týká rozúčtování a období počínající datem 1.1.2023 a pozdějším. Účelem novely vyhlášky je doručit mnohem komplexnější informace o rozdělení nákladů na teplo a teplou vodu konečným spotřebitelům. Součástí vyúčtování musí být i uvedení všech použitých koeficientů a jejich vysvětlení, včetně podrobného výpočtu podlahové plochy použité pro výpočet základní složky nákladů na ohřev TV a započitatelné podlahové plochy použité pro výpočet základní složky nákladů na vytápění. Dále musí být uvedeny informace o použité skladbě zdrojů energie a o ročních emisích skleníkových plynů na zúčtovací jednotku. Žádoucí jsou i informace o energetické náročnosti a o podílu energie z obnovitelných zdrojů. Musí být uvedeno i srovnání nákladů jednotky s referenčním spotřebitelem a také srovnání nákladů v aktuálním a předchozím období. A aby toho nebylo málo, konečný spotřebitel musí dostat kontaktní informace na energetická konzultační a informační střediska v příslušném kraji a mnoho dalších, spíše administrativně právních informací ...

Kdo musí uvedené povinnosti splnit?

     Důležité je vědět, kterých vlastníků bytových objektů se nové povinnosti týkají. Obecně jde o objekty se společnou výrobou TV nebo tepla, ve kterých již byly měřiče s dálkovým odečtem instalovány. U dalších objektů nastává povinnost k termínu výměny měřidel, nejpozději pak od roku 2027. Povinnost měnit měřiče tepla nastává každé 4 roky, u vodoměrů je lhůta 5 let a u indikátorů topných nákladů záleží termín výměny na životnosti baterie. Máte-li zatím měřidla bez dálkového odečtu, nemusíte řešit měsíční odečty. Jakmile měřidla vyměníte, povinnost se dostaví...

Jak nejlépe splnit nové povinnosti?

     Doporučujeme se obrátit na odbornou společnost, která má s dálkovými odečty měřidel a rozúčtováním zkušennosti. Nedpoporučujeme řešit odečty a rozúčtování svépomocí. A už vůbec nedoporučujeme vznik nových povinností ignorovat. Nové povinnosti mají konečným spotřebitelům umožnit na základě pravidelných údajů přehodnotit své chování ve vztahu ke spotřebě energií. Když dostanete informaci, že Vaše spotřeba tepla je nadprůměrná, máte možnost změnit chování = vzít si svetr a šetřit. Když ale konečný spotřebitel nedostane tuto povinnou informaci, může po ročním rozúčtování tepla odmítnout hradit svou nadstandardní spotřebu a obrátit se na soud (kde pravděpodobně úspěje...). 

 Jak řešíme přechod na novou legislativu my?

     Splnění nové legislativy je potřeba rozdělit na několik částí. Níže se pokusíme vysvětlit požadavky na tyto části a jejich úskalí. Níže uvedený text řeší kombinaci nových povinností, které se týkají měsíčních informací o spotřebě a současně nových požadavků na roční rozúčtování spotřeby vody a tepla.

     Technické zabezpečení dálkového odečtu měřidel

     Na naší společnost se většinou obracejí zákazníci (BD, SVJ) ve chvíli, kdy plánují výměnu měřidel na konci platnosti metrologického ověření. Při tvorbě cenových nabídek vždy doporučujeme použití kvalitnějších měřidel za současné instalace technologie pro online sběr dat a zavedení objektu do portálu Měřeníonline.cz. Tím se technicky vyřeší sběr dat. Co se týče ceny měřidel, je chybou vybírat jen na základě ceny. V případě dálkového odečtu je velmi důležitá kvalita celého řetězce odečtu dat (to co je na počitadle měřidla musí v nezkreslené podobě doputovat na odečtový portál). Optimálním řešením jsou měřidla s integrovanými moduly pro sběr dat. Dalším kritériem je spolehlivost elektroniky. U některých měřidel evidujeme v pětiletém období poruchovost 0 %, u některých až 20 %. A to je opravdu velý rozdíl. Dalšími důležitými parametry měřidel je přesnost, délka životnosti a vysílací výkon radiového modulu. Na základě mnohaletých zkušeností například doporučujeme ultrazvukové vodoměry Kamstrup Multical 21 a kalorimetry Kamstrup Multical 303. Při této volbě získáte 100 % funkční systém měření a sběru dat, ve kterém slovo "závada" nemá místo...

     Informace o objektu, jednotkách a jejich parametrech

    Instalace měřidel a dálkový odečet náměrů byl tedy první částí stavebnice. Mají-li být splněny požadavky legislativy, musí se do portálu zanést veškerá data o objektu jako celku a také o jednotlivých bytových jednotkách. Má-li systém poskytovat měsíční údaje o spotřebě, musí obsahovat veškerá data nezbytná pro rozúčtování. Jde především o zadání komplexního výpočtu podlahové plochy pro výpočet základní složky ohřevu TV a započitatelné plochy pro výpočet základní složky ÚT. Dále musí být zadány koeficienty pro výpočet tepla (u obektů s kalorimetry jde o polohové koeficienty, u objektů s indikátory topných nákladů jde o veškeré koeficienty, kterými se náměry jednotlivých ITN násobí.

     Informace o vlastnících jednotek

     Jsou-li zadány do systému informace o měřidlech a parametrech jednotek, bude dalším krokem zadání informací o vlastnících jednotek. Ke každé jednotce musí být přiřazen vlastník. Změny vlastníků se díky měsíčnímu cyklu rozúčtování musí zadávat s minimálním prodlením od data změny. Z pohledu legislativy musí vlastník jednotky disponovat přístupem k portálu Měřeníonline.cz, kde nalezne veškeré informace (náměry měřidel, parametry jednotky vč. koeficientů, vydaná rozúčtování a od roku 2024 i informace o měsíční spotřebě). Zavedení vlastníka jednotky lze provést na základě předaného seznamu správcem objektu. Přístup k portálu vyžaduje e-mail vlastníka jednotky a zde již je nezbytný souhlas vlastníka s použitím osobních údajů. Z uvedeného plyne potřeba aktivní účasti vlastníka jednotky na splnění požadavků nové legislativy. Žádosti o přístup vlastníka k portálu jsou dostupné ne webu www.merenionline.cz

     Další povinnosti

     Kromě výše uvedeného je nezbytné splnit další zákonné povinnosti. Jde například o informace o energetických zdrojích, které posloužily k výrobě tepla a o výši emisí, které při výrobě vzniky. Tuto informace musí předat poskytovatel tepla a my je musíme zpřístupnit vlastníkům jednotek. Proces předávání dat zatím není legislativně popsán. Dále musí být zveřejněny odkazy na webové stránky, které se popisují cesty ke snížení energetické náročnosti a také na lokální energetická poradenská centra.

      ... s uvedenými problémy Vám rádi pomůžeme. Stačí poslat nezávaznou poptávku.